Winkelwagen

Uw winkelwagentje bevat geen artikelen.

Ons doel is dat je je op je gemak voelt op onze website. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Daarom willen wij u vragen om de volgende samenvatting van de werking van onze website zorgvuldig door te lezen. U kunt vertrouwen op een transparante en eerlijke verwerking van uw gegevens, want wij streven er elke dag naar om veilig, zorgvuldig en verantwoord met uw gegevens om te gaan.

Het volgende privacybeleid is bedoeld om u te informeren over hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken in overeenstemming met de bepalingen en vereisten van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

1. IDENTIFICATIE

Eigenaar: Fertilea Iberia S.L.

BTW-NUMMER: B02639128

Maatschappelijke zetel: C/Ramón y Cajal, 5 28100 Alcobendas (Madrid)

E-mail: hola@mamaneco.com

Afgevaardigde voor gegevensbescherming: De gebruiker kan schriftelijk contact opnemen met Estefanía Hurtado via e-mail hola@mamaneco.com

2. INFORMATIE EN TOESTEMMING

Door dit privacybeleid te lezen, wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop Mamanecó persoonsgegevens verzamelt, behandelt en beschermt die worden verstrekt via de formulieren op de website www.glute-band.com (hierna de "website"), evenals gegevens die worden afgeleid van uw browsen en andere gegevens die in de toekomst aan Mamanecó kunnen worden verstrekt.

De gebruiker dient dit privacybeleid, dat op een duidelijke en eenvoudige manier is geschreven om het begrijpen ervan te vergemakkelijken, zorgvuldig te lezen en vrijelijk en vrijwillig te bepalen of hij/zij zijn/haar persoonlijke gegevens aan Mamanecó wil verstrekken.

 

3. VERPLICHTING OM GEGEVENS TE VERSTREKKEN

De gegevens die worden gevraagd in de formulieren op de Website zijn over het algemeen verplicht (tenzij anders aangegeven in het verplichte veld) om te voldoen aan de vastgestelde doeleinden. Als deze gegevens niet worden verstrekt of niet correct zijn, worden ze niet verwerkt.

 

4. VOOR WELK DOEL VERWERKT Mamanecó PERSOONSGEGEVENS VAN DE GEBRUIKER EN HOE LANG Worden ZE GEBRUIKT?

De verzamelde persoonsgegevens worden door Mamanecó voor de volgende doeleinden verwerkt:

Het beheren van uw verzoeken om contact met Mamanecó via de hiervoor bestemde kanalen op de Website.

De aankopen op de Website beheren, met inbegrip van het beheer van de betaling en de levering van de bestelling.

De inschrijving op de nieuwsbrief beheren via het kanaal op de Website.

Om analyses uit te voeren over het gebruik van de Website en om de voorkeuren en het gedrag van gebruikers te controleren.

Om de verzending van commerciële berichten van Mamanecó te beheren, tenzij de gebruiker anders aangeeft door het betreffende vakje aan te vinken, of zich tegen een dergelijke verwerking verzet.

Het verzenden van tevredenheidsenquêtes beheren op basis van de aankoop van het product of de dienst van Mamanecó, om de dagelijkse ervaring van onze klanten te verbeteren.

Het analyseren van uw gegevens om gebruikersprofielen te ontwikkelen die ons in staat stellen de producten die u mogelijk interesseren gedetailleerder te definiëren. De gegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om de doeleinden uit te voeren waarvoor ze zijn verzameld, tenzij de gebruiker Mamanecó verzoekt om zich uit te schrijven, zich te verzetten of zijn toestemming in te trekken.

 

5. WELKE GEBRUIKERSGEGEVENS VERWERKT Mamanecó?

Mamanecó verwerkt de volgende categorieën gegevens:

Identificatiegegevens: naam, achternaam, nationale identiteitskaart of vreemdelingenidentiteitsnummer.

Contactgegevens: huisadres, vaste en mobiele telefoon, e-mailadres. Persoonlijke gegevens: geboortedatum, leeftijd, geslacht, nationaliteit.

● Bankgegevens: rekeningnummer, rekeninghouder, SEPA-mandaat.

Andere gegevens: gegevens die door de geïnteresseerden zelf worden verstrekt in de open velden van de formulieren op de Website.

Navigatiegegevens. In het geval dat de gebruiker gegevens van derden verstrekt, verklaart hij/zij hiervoor toestemming te hebben en verplicht hij/zij zich om de informatie in het Privacybeleid door te geven aan de geïnteresseerde partij, eigenaar van dergelijke gegevens, waarbij Mamanecó wordt vrijgesteld van elke aansprakelijkheid in dit verband. Mamanecó kan echter de nodige controles uitvoeren om dit feit te verifiëren, door de bijbehorende zorgvuldigheidmaatregelen te nemen, in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming.

 

6. COOKIES, WEBANALYSEDIENSTEN EN SOCIALE MEDIA

We gebruiken cookies, webanalyseservices en plug-ins voor sociale media op onze website om uw surfervaring te verbeteren.

 

7. WAT IS DE RECHTMATIGHEID VAN DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS?

De verwerking van gegevens voor de aankoop van producten via de website is noodzakelijk voor de uitvoering van de contractuele relatie tussen de gebruiker en Mamanecó.

De verwerking van uw gegevens voor marketingdoeleinden, met betrekking tot Mamanecó's eigen goederen en diensten en soortgelijke diensten voor haar klanten, is gebaseerd op het legitieme belang dat in de regelgeving wordt erkend wanneer de gebruiker goederen en/of diensten van Mamanecó heeft gekocht. Bij het ontbreken van een dergelijke contractuele relatie is de gegevensverwerking gebaseerd op de toestemming van de gebruiker, zoals bepaald in de geldende regelgeving.

De verwerking voor de bovengenoemde doeleinden wordt altijd uitgevoerd met voorafgaande toestemming van de gebruiker of op basis van het bovengenoemde legitieme belang, en is noodzakelijk om het verzoek van de gebruiker af te handelen. Als u uw toestemming voor een van de verwerkingen intrekt, heeft dit geen invloed op de rechtmatigheid van de eerder uitgevoerde verwerkingen.

Om deze toestemming in te trekken, kan de Gebruiker contact opnemen met Mamanecó via de volgende kanalen: per brief gericht aan Mamanecó (Dulce Maria Alvarado) op het hierboven vermelde adres of per e-mail hola@mamaneco.com.

 

8. MET WELKE ONTVANGERS WORDEN GEBRUIKERSGEGEVENS GEDEELD?

De gegevens van de gebruiker kunnen worden doorgegeven aan:

de wettelijke vertegenwoordiger van Mamanecó, uitsluitend voor interne administratieve doeleinden en/of voor de hierboven aangegeven doeleinden.

Externe logistieke bedrijven voor verzending en commerciële communicatie over de producten, mits de Gebruiker hiervoor toestemming heeft gegeven.

Overheidsinstanties en bevoegde nationale en/of Europese autoriteiten, in de gevallen waarin de wet voorziet.

 

9. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER

De gebruiker:

U garandeert dat u ouder bent dan achttien (18) jaar en dat de informatie die u aan Mamanecó verstrekt waarheidsgetrouw, nauwkeurig, volledig en actueel is. Voor deze doeleinden is de gebruiker verantwoordelijk voor de juistheid van alle verstrekte gegevens en zal hij/zij de verstrekte informatie naar behoren bijwerken, zodat deze overeenkomt met zijn/haar werkelijke situatie.

U garandeert dat u de derden van wie u uw gegevens verstrekt, indien u dat doet, op de hoogte hebt gesteld van de aspecten in dit document. Tevens garandeert u dat u hun toestemming hebt verkregen om hun gegevens voor de bovengenoemde doeleinden aan Mamanecó te verstrekken.

U bent aansprakelijk voor alle onjuiste of onnauwkeurige informatie die u via de Website verstrekt en voor alle directe of indirecte schade die hierdoor aan Mamanecó of derden wordt toegebracht.

 

10. COMMERCIËLE EN PROMOTIONELE COMMUNICATIE

Een van de doeleinden waarvoor Mamanecó de door gebruikers verstrekte persoonsgegevens verwerkt, is het verzenden van elektronische berichten met informatie over goederen, diensten, promoties, aanbiedingen, evenementen of nieuws dat relevant is voor gebruikers. Wanneer een dergelijke mededeling wordt gedaan, wordt deze uitsluitend en alleen gericht aan gebruikers die niet eerder te kennen hebben gegeven deze niet te willen ontvangen. In het geval dat de gebruiker geen commerciële of promotionele berichten van Mamanecó meer wenst te ontvangen, kan hij/zij om annulering van de dienst verzoeken door te klikken op de link die voor dit doel in de tekst van de commerciële berichten is opgenomen, of door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: hola@mamaneco.com en aan te geven dat hij/zij deze niet wenst te ontvangen, via het daarvoor bestemde vakje in het gegevensverzamelingsformulier of door dit aan te geven via de afmeldoptie die in elk van de verzonden commerciële berichten is opgenomen.

 

11. WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

De gebruiker kan te allen tijde en kosteloos een brief sturen naar Mamanecó, naar het adres vermeld in de hoofding van dit Beleid, of per e-mail naar het adres hola@mamaneco.com met bijvoeging van een fotokopie van zijn/haar identiteitsbewijs, teneinde:

 

Om gegeven toestemmingen in te trekken.

Bevestiging verkrijgen of Mamanecó persoonsgegevens van de Gebruiker verwerkt.

Toegang tot uw persoonlijke gegevens.

Onnauwkeurige of onvolledige gegevens corrigeren.

De verwijdering van uw gegevens aanvragen wanneer, onder andere, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld.

van Mamanecó de beperking van de gegevensverwerking te verkrijgen wanneer aan een van de voorwaarden in de regelgeving inzake gegevensbescherming wordt voldaan.

Om menselijke tussenkomst te verkrijgen, om uw mening kenbaar te maken en om geautomatiseerde beslissingen van Mamanecó aan te vechten.

De overdraagbaarheid van uw gegevens aanvragen.

Neem contact op met Mamanecó op het volgende adres: hola@mamaneco.com

Een klacht in te dienen met betrekking tot de bescherming van hun persoonsgegevens wanneer de belanghebbende van mening is dat Mamanecó de rechten heeft geschonden die worden erkend door de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.

 

12. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Mamanecó zal de gegevens van de Gebruiker te allen tijde absoluut vertrouwelijk behandelen en geheimhouden, in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke regelgeving, en neemt daartoe de nodige technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen en wijziging, verlies, ongeoorloofde verwerking of toegang te voorkomen, rekening houdend met de stand van de techniek, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico's waaraan zij zijn blootgesteld.

 

13. WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

Om ervoor te zorgen dat onze richtlijnen voor gegevensbescherming altijd voldoen aan de huidige wettelijke vereisten, behouden we ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen om ervoor te zorgen dat we altijd in overeenstemming zijn met de huidige wetgeving.